NoviceV MedTech Slovenija zavezani Etičnemu kodeksu poslovne prakse MedTech Europe

GZS Zbornica MedTech Slovenija je zavezana Etičnemu kodeksu poslovne prakse MedTech Europe, ki je bil v Sloveniji sprejet leta 2017. Namen kodeksa je poenotiti sodelovanje industrije medicinskih pripomočkov z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami ter te odnose narediti še bolj pregledne.

S sprejetjem kodeksa je Slovenija postala ena od 26 evropskih držav, ki si s samoregulacijo prizadeva k še boljši preglednosti sodelovanja industrije z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami.

MedTech Europe je zveza evropskih združenj proizvajalcev in distributerjev medicinskih ter IVD pripomockov z osnovnim poslanstvom – zagotoviti urejeno okolje, ki omogoča zadovoljevanje vse zahtevnejših potreb zdravstvenega varstva. Za implementacijo kodeksa MedTech v Sloveniji je odgovorno nacionalno združenje MedTech Slovenija.

Vsi člani Zbornice MedTech Slovenija se s podpisom pristopne izjave o članstvu zavežejo tudi k spoštovanju Etičnega kodeksa MedTech Europe (spoštovanje etičnih načel in visokih norm ob morebitnem sodelovanju z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami v zvezi z donacijami, sponzorstvi ipd.).

ETIČNI KODEKS MEDTECH: jasna pravila, ki krepijo javno zaupanje

  • Donacije za izobraževanje

Do finančne ali materialne podpore so upravičene zgolj zdravstvene organizacije, ki donacijo porabijo

izkljucno za namene strokovnega izobraževanja. Posamezniki do donacij niso upravičeni.

  • Preverjanje skladnosti dogodkov

Pogoj za dodelitev podpore za strokovne dogodke oz. izobraževanja z mednarodno udeležbo je pozitivno mnenje CVS (Conference Vetting System) – neodvisnega organa, ki potrjuje skladnost dogodka z določili Etičnega kodeksa MedTech. V ta namen morajo organizatorji dogodke pravočasno prijaviti na www.ethicalmedtech.eu v pregled in potrditev.

  • Strožja pravila za podeljevanje sredstev

Poleg potrditve skladnosti dogodkov morajo biti za podeljevanje donacij izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

  • Vloge za nepovratna sredstva morajo biti skladne z objektivnimi kriteriji.
  • Donator lahko opredeli kategorijo zdravstvenih delavcev, ne sme pa jih izbirati poimensko.
  • Prejemnik mora zagotoviti neodvisno izbiro udeležencev dogodka.
  • Donacija je formalizirana s pogodbo.
  • Donacije so enkrat letno tudi javno objavljene na spletu.
  • Dobre prakse sodelovanja

Kodeks MedTech doloca jasne usmeritve glede vseh stikov clanov z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami. Ponuja tudi odgovore na pogosta vprašanja, kako zagotoviti eticne in profesionalne odnose z zdravstveno stroko. S kodeksom se lahko tudi vi seznanite na spletni strani

www.medtecheurope.org.

Kodeks etične poslovne prakse MedTech je v celoti dostopen na spletni strani MedTech Slovenija https://medtechslovenija.gzs.si.

Za dodatne informacije se lahko obrnete e-naslov: medtechslovenija@gzs.si ali na telefonsko številko 01 58 98 445.

Fotogalerija