NoviceOptimiziranje uvajanja terapij v slovenski zdravstveni sistem

V ljubljanskem Domus Medica je 22. in 23. septembra potekal FORUM MedTech Slovenija, prva slovenska konferenca o pomenu inovativnih terapij in medicinskih tehnologij za učinkovito zdravstveno oskrbo.

Na okrogli mizi z naslovom »OPTIMIZIRANJE UVAJANJA TERAPIJ V SLOVENSKI ZDRAVSTVENI SISTEM« so sogovorniki na osnovi poročanja bolnikov spregovorili o ovirah uvajanja v svetu že uveljavljenih terapij, novih terapij ter pristopov zdravljenja v slovenski zdravstveni sistem.

Udeleženci okrogle mize so bili:

  • dr. Borut Štabuc, dr.med.– Prof. dr. Borut Štabuc, predstojnik KO za gastroenterologijo, UKC Ljubljana,
  • Urška Kogovšek dr. med. – specialistka splošne kirurgije in koloproktologije ter vodja,multidisciplinarnega konzilija za bolezni in motnje v delovanju medeničnega dna, KO za abdominalno kirurgijo, UKC Ljubljana,
  • Jakob Ceglar in Nataša Gorjup– predstavnika ZZZS.

 Skozi izkušnje tako stroke kot bolnikov so bile prepoznane ovire, na podlagi katerih so se oblikovali predlogi izboljšav oziroma zdravih rešitev, s katerimi bi lahko Slovenijo približali evropski praksi in tako omogočili enakovredno obravnavo slovenskih pacientov.

Veseli smo, da smo v plodni debati skupaj prišli do konstruktivnih zaključkov in predlogov izboljšav, ki naj nam vsem služijo kot iztočnica za nadaljnje delo in pozitivne premike na omenjenem področju.

Predlogi izboljšav:

Sprememba oz. poenostavitev postopka za uvajanje terapij, ki so v svetu sicer že uveljavljena doktrina.

Predlog izboljšave bi zajemal spremembo oz. poenostavitev vprašalnika – Priloge l in postopka obravnave izpolnjenega vprašalnika za nove terapije oz. nove zdravstvene programe. Vprašalnik bi moral biti opremljen s smernicami za pravilno izpolnjevanje, da ne bi prihajalo do potrebe za dopolnitve vlog za RSK ali Zdravstveni svet. Za zdravstvene programe, ki so sicer uveljavljene terapije in so že v smernicah, bi pripravili drugačen, krajši obrazec, postopek pa bi bil enak.

Zagotovitev kontinuitete dela Zdravstvenega sveta po poslovniku Zdravstvenega sveta na način izvajanja rednih sej in tako rednega obravnavanja vlog za nove terapije, ki so v svetu že uveljavljena doktrina.

Časovna določitev postopka Ministrstva za zdravje glede vključevanja novih terapij z rangirnega seznama v Splošni dogovor ali Aneks k SD.

Trenutno ni transparentnih kriterijev za vključevanje novih terapij v Splošni dogovor ali Aneks k SD. Predlagana je ustrezna prilagoditev postopka na način, da bi bil seznam čakajočih vlog javno dostopen ter opremljen z navedbo datuma o prihajajoči vključitvi nove terapije v Splošni dogovor. Predstavljeni bi morali biti tudi kriteriji nujnosti oz. prednosti vključevanja posameznih terapij v SD.

Zagotovitev ZZZS, da določeno višino sredstev vsako leto nameni za uvrščanje novih terapij.

Postopek bi se lahko izvedel po vzoru že urejenega postopka za zdravila.

Prilagoditev pravne podlage za primere, ko bi stroka bolnika lahko obravnavala v Sloveniji, a za to nima pravne podlage za plačilo, saj terapija še čaka na uvrstitev v SD.

Ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, lahko bolnik na podlagi 44.a člena ZZVZZ uveljavlja pravico do zdravljenja v tujini. To je za bolnika zelo zahtevno, hkrati pa ne predstavlja celovite obravnave. Potrebno bi bilo omogočiti, da vsaj v primeru terapij, ki bi jih v Sloveniji stroka lahko redno izvajala, da se jih izvaja doma. Zdravljenje doma bolniku prinaša ne le olajšanje in celostno obravnavo, s sabo prinaša tudi bolj varno obravnavo bolnika, sledenje, prihranek sredstev in s tem bolj gospodarno ravnanje.

Izboljšava postopka v okviru uveljavljanja pravice do zdravljenja v tujini na podlagi 44.a člena ZZVZZ.

Konzilij ima sedem dni časa za odločitev o napotitvi na zdravljenje v tujino. Vloge bolnikov so pogosto nepopolne, obrazec je zastarel. Predlaga se vključitev stroke in ZZZS v posodobitev obrazca v elektronski obliki in postopka.

Moderatorka okrogle mize, Simona Jamnik Čok

Prof. dr. Borut Štabuc, dr.med.

Urška Kogovšek dr. med.

Nataša Gorjup, ZZZS

Jakob Ceglar, ZZZS

Fotogalerija