Zbornica MedTech Slovenija

NoviceOKROŽNICA PRAVNE SLUŽBE: Predlog novega Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Obveščamo Vas, da je bilo z ravni Vlade RS v Državni zbor v obravnavo in sprejem poslano besedilo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (oznaka ZIUOPZP), ki pa bo šele obravnavano, sprejeto in za tem šele objavljeno v Uradnem listu RS, s čimer pridobi dejansko veljavo in uporabo.

Zakon v predlaganem besedilu ureja naslednje spremembe in novosti (Povzetek ukrepov za gospodarstvo): ukrepi so usmerjeni v ohranjanje dohodka, delovnih mest in čimprejšnje delovanje podjetja; poenostavljeni postopki za zaposlovanje tujcev; ukrepi za kmete, davčna razbremenitev in prilagojene prijave višje sile

I.) NOVOSTI – KAZENSKE DOLOČBE GLEDE KREDITNIH OBVEZNOSTI; NA PODROČJU PREDPLAČIL GOSPODARSTVU; NA PODROČJU POMOČI ZA SAMOZAPOSLENE; NA PODROČJU ENKRATNE SOLIDARNOSTNE POMOČI (57.a. – 57.č člen)

II.) SPREMEMBA k Zakonu o dohodnini in Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb

Zavezancu po ZDDPO-2 ter zavezancu po ZDoh-2 ne glede na šesti odstavek 55.a člena ZDDPO-2 oziroma šesti odstavek 66.a člena ZDoh-2 ni treba povečati davčne osnove, če je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi poplav in plazov.

III.) SPREMEMBE k Zakonu o urejanju trga dela

zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela: od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023 opravlja začasno ali občasno delo v obsegu do največ 78 ur na koledarski mesec, če gre za odpravljanje posledic in sanacijo škode zaradi poplav in plazov. Upravičenec, če gre za odpravljanje posledic in sanacijo škode zaradi poplav in plazov, največ trikrat na ravni koledarskega leta 2023 opravi začasno ali občasno delo do največ 117 ur v koledarskem mesecu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu 2023 ne sme preseči 792 ur.

Bruto dohodek za opravljeno začasno in občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 11.122,51 eura.

IV.) POSEBNA UREDITEV GLEDE IZPLAČILA ENKRATNE SOLIDARNOSTNE POMOČI

- ob izpolnjenih pogojih se solidarnostna pomoč lahko izplača v več delih

- možnost popravka predhodno predloženega obračuna davčnega odtegljaja (58. člen)

V.) NUJNA REKONSTRUKCIJA OBJEKTOV

Pri rekonstrukciji, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic poplav in plazov in s katero se vzpostavi prejšnje stanje objekta, lahko lega, gabariti in zunanjost objekta spremenijo v obsegu manjših dopustnih odstopanj iz GZ-1, če se prijavi začetka gradnje priložita projektna dokumentacija za izvedbo gradnje in vodno soglasje, če je to predpisano, ter se z deli začne najpozneje do 31. julija 2024.

VI.) HITREJŠE ZAPOSLOVANJE TUJCEV

- je omejeno le na dela, vezana na odpravo posledic poplav in plazov

- tujci – dopustni prihod le z območja nevizumskih držav (vse države Balkana, razen Kosova)

- ZRSZ (Zavod RS za zaposlovanje) – v roku 10 dni mora (ne)izdati soglasje, na podlagi katerega bo delavec (tujec) lahko začel delati (zaveza k prednostnemu reševanju tovrstnih vlog). V 3 mesecih pa morajo UPRAVNE ENOTE odločiti ali bo delavec/tujec dobil enotno dovoljenje za bivanje in delo – vloge se obravnava prednostno

- delodajalec lahko začetno sprejme tujca za 3 mesece od izdaje enotnega dovoljenja

- Ministrstvo za delo (MDDSZ) bo oblikovalo seznam poklicnih skupin, ki bodo potrebne pri sanaciji

- ukrep zaposlovanja tujcev velja do 31.12.2024

VII.) SOLIDARNOSTNA DELOVNA SOBOTA IN PRISPEVEK (98. in 99. člen)

- zavezanci: fizične osebe, podjetja, kmetje, samozaposleni (zaposleni v višini 0,3% od dohodnine; gospodarstvo, v enakem znesku kakor delavci)

- zbiranje v okviru SOSSklada za obnovo Slovenije

- alternativa obveznemu prispevku sta 2 oddelani soboti (»solidarnostna sobota«) – ena v 2023, in druga v 2024 – v soglasju zaposlenih in delodajalcev bo mogoče obvezni prispevek nadomestiti z delom in DOBIČEK tega dne nameniti v SOS.

- znesek bo obračunal po predhodni napovedi delodajalca o predvideni delovni soboti FURS.

VIII.) LOČENE DAVČNE IN FINANČNE REŠITVE

- ugodnejša davčna obravnava za pravne osebe/samostojna podjetnike, ki zagotovijo nastanitev osebam, ki so morale poiskati novo ali začasno nastanitev

- za huje poškodovane nepremičnine, se občine lahko odpovejo prihodku iz naslova NUSZ, v korist davčnim zavezancem

- delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023, in sicer za nakup opreme, ki je bila poškodovana in nakup repromateriala do višine neamortizirane vrednosti, kot izhaja iz računovodskih evidenc, pred nastankom škode.

IX.) SPREMEMBA OBRAČUNA POSTAVK NA RAČUNU ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO IN PLIN (111. in 112. člen)

Ukrep se uporablja od 4. avgusta 2023 do ponovne priključitve oziroma oskrbe.

X.) OPROSTITEV SODNIH TAKS V ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH POSTOPKIH

Oprostitev plačila sodnih taks v postopkih o predlogih za vpis v zemljiško knjigo, vloženih v zvezi s poplavami in plazovi. Obstoj okoliščin iz prejšnjega stavka ugotovi notar pred vložitvijo predloga za vpis v zemljiško knjigo.

XI.) NADOMESTILA PLAČ DELAVCEM

A.) delodajalci, katerih delavci so pomagali pri čiščenju v poplavljenih podjetjih, so v avgustu 2023 upravičeni do povračila dejansko izplačanih plač tem delavcem (plače v celoti à bruto 1, VENDAR največ do višine povprečne mesečne plače za maj 2023 (tj. 2.208,15 EUR))

- izjeme od upravičenosti določa zakon, osnovni pogoj je registracija delodajalca pred 02.08.2023

- ukrep velja od 03.08.2023 do 03.09.2023;

- vlogo z vsemi dokazili odda delodajalec v elektronski obliki na ZRSZ (Zavod za zaposlovanje), v roku 15 dni od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. ZRSZ tudi sicer izvaja nadzor nad upravičenostjo in pravilnostjo izplačevanja zahtevkov po oddanih vlogah.

- skrajni rok uveljavljanja povračila izplačane plače je do 30.6.2024.

B.) delavci na čakanju na delo IN tisti, ki ne delajo zaradi višje sile, so upravičeni do 80% nadomestila plače (od tega krije Vlada RS 80%; delodajalec pa 20%).

- novost: delodajalec, ki bo uveljavljal delno povračilo nadomestila plače za čakanje na delo doma, bo MORAL ohraniti zaposlitev delavcev tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje enako prejemanju tega delnega povračila nadomestila plače.

POUDARJAMO vsebino 143. člena: Pri odločanju o višini povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu je treba zagotoviti, da vsota sredstev, dodeljenih po tem zakonu, in sredstev, dodeljenih kot izplačilo zavarovalnega zneska, prejetih donacij ter sredstev, dodeljenih iz proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov, ni večja od dejanske škode.

XII.) ODLOG PLAČIL POSOJIL

- zavezuje banke IN hranilnice, vključno s podružnicami, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji,

- odlog velja za obdobje do 12 mesecev

- upravičenci: fizične in pravne osebe, vendar le do višine škode, ki so jo utrpeli

- v času odloga: obračun zamudnih obresti na odloženi del glavnice, le v višini 12-mesečnega EURIBOR-ja oziroma po dogovorjeni obrestni meri, če je ta za kreditojemalca ugodnejša.

- zakon določa vsebino vloge glede na vrsto upravičenca

- rok za vložitev vloge: do 31.12.2023, neposredno na banko/hranilnico posojilodajalko

XIII.) PREDPLAČILA ZA ŠKODO

predplačil pomoči v višini do 10% ocenjene škode podjetjem ne bo potrebno zavarovati z bančno garancijo.

XIV.) POMOČ SAMOZAPOSLENIM (samozaposleni, družbeniki, kmetje)

Znižan pogoj, vezan na padec čistih prihodkov od prodaje za pridobitev pomoči -> pomoč prejmejo vsi, ki so se jim znižali čisti prihodki od prodaje na letni ravni za 25 odstotkov v 2023 glede na leto 2022.

XV.) LOČENE DAVČNE IN FINANČNE REŠITVE

- ugodnejša davčna obravnava za pravne osebe/samostojna podjetnike, ki zagotovijo nastanitev osebam, ki so morale poiskati novo ali začasno nastanitev

- za huje poškodovane nepremičnine, se občine lahko odpovejo prihodku iz naslova NUSZ, v korist davčnim zavezancem

- delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023, in sicer za nakup opreme, ki je bila poškodovana in nakup repromateriala do višine neamortizirane vrednosti, kot izhaja iz računovodskih evidenc, pred nastankom škode.

XVI.) PODROČJE JAVNIH NAROČIL

- v določenih primerih in pod določenimi pogoji zakon omogoča odstop od uporabe pravil Zakona o javnem naročanju (ZJN-3);

- kjer pravila EU to omogočajo, predvideva pospešitev postopkov javnega naročanja.

Fotogalerija