Zakonodaja in regulativa v zdravstvu


Krovno področje ZAKONODAJA IN REGULATIVA V ZDRAVSTVU predstavlja ključno platformo za izmenjavo izkušenj, informiranje in izobraževanje članov Zbornice MedTech Slovenija na področju zagotavljanja regulativne skladnosti.

V okviru krovnega področja aktivno delujejo strokovne delovne skupine REGULATIVA, VIGILANCA in PROIZVAJALCI.

V Zbornici MedTech Slovenija cilje in program dela stebra ZAKONODAJA IN REGULATIVA V ZDRAVSTVU uresničujemo z aktivnostmi kot so organizacija strokovnih dogodkov in srečanj z deležniki, aktivna udeležba članov pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov v okviru javnih obravnav, vsebinsko sodelovanje s pristojnimi organi s področja dejavnosti (JAZMP, MZ) z namenom proaktivnega reševanja izzivov, ki jih sproti prinaša izvajanje predpisov, objavljanje stališč glede stanja zadevnega regulativnega okvirja in nadzora, uresničevanja le-tega v Sloveniji, organizacija in sodelovanje pri oblikovanju usposabljanj/izobraževanj (tudi v povezavi s pristojnimi organi), z deležniki in pristojnimi javnimi institucijami, sodelovanje in vplivanje na pripravo zakonodaje.

Zakonodaja na področju medicinskih pripomočkov