Javno naročanje v zdravstvu


Z aktivnostmi v sklopu krovnega področja Javno naročanje v zdravstvu želimo v GZS Zbornici MedTech Slovenija prispevati k oblikovanju transparentnih, inovativnih ter družbeno odgovornih praks na področju javnega naročanja v zdravstvu.

Naš cilj je, da se s sodelovanjem in vključevanjem vseh deležnikov in partnerjev pripravijo učinkovite ter pregledne rešitve, postopki in merila, na podlagi katerih bo lahko na posameznem javnem razpisu izbrana ekonomsko najbolj upravičena ponudba.

Poleg upoštevanja meril, kot so cena, dobavni roki in certifikati zagovarjamo, da se v ocenjevanje vključijo tudi študije, vrednotenje najboljšega izida zdravljenja za pacienta, ekološki vidik, kompetence ponudnikov in drugi kriteriji, pomembni za na vrednosti temelječo zdravstveno obravnavo (koncept NaVTeZ).

Z aktivnim vključevanjem v sooblikovanje transparentnega in družbeno odgovornega sistema javnega naročanja v zdravstvu se osredotočamo na dobrobit pacienta in njegovo enakovredno in dostopno obravnavo v zdravstvenemu sistemu.

Program našega dela uresničujemo tudi z aktivnostmi, kamor sodi organizacija strokovnih dogodkov in srečanj z različnimi deležniki, kot so:

  • strokovne razprave in priprava predlogov za izboljšave področja javnega naročanja;
  • izobraževanja za naročnike in izvajalce javnih naročil;
  • aktivnosti z deležniki in pristojnimi javnimi institucijami ter
  • sodelovanje in vplivanje na pripravo ustrezne zakonodaje.