Javno naročanje v zdravstvu


Krovno področje JAVNO NAROČANJE V ZDRAVSTVU vključuje aktivnosti s katerimi želimo v Zbornici MedTech Slovenija prispevati k oblikovanju najbolj primernih, transparentnih, inovativnih in družbeno odgovornih orodij in postopkov na področju javnega naročanja v zdravstvu, z vključevanjem vseh deležnikov in partnerjev.

Naloga delovanja krovnega področja JAVNO NAROČANJE V ZDRAVSTVU je, da se v sodelovanju v vsemi deležniki, pripravijo rešitve, postopki in merila na podlagi katerih bo lahko na posameznem javnem razpisu izbrana ekonomsko najbolj upravičena ponudba (med drugim tudi z upoštevanjem meril kot so cena, dobavni roki, študije, najboljši izid za pacienta, ekologija, kompetence/reference ponudnikov). V okviru stebra deluje tudi strokovna delovan skupina Javno naročanje v zdravstvu.

Z aktivnim vključevanjem v sooblikovanje transparentnega in družbeno odgovornega sistema javnega naročanja v zdravstvu in z oblikovanjem orodij, postopkov in kriterijev, ki bodo v sistemu javnega naročanja v zdravstvu pripomogli k izbiri najboljše ponudbe, želimo vplivati in doseči transparentno in etično zdravstvo.

V Zbornici MedTech Slovenija cilje in program dela stebra JAVNO NAROČANJE V ZDRAVSTVU uresničujemo tudi z aktivnostmi kot so organizacija strokovnih dogodkov in srečanj z deležniki, organizacija strokovnih razprav in priprava predlogov za izboljšave področja javnega naročanja, organizacija izobraževanj za naročnike in izvajalce javnih naročil, aktivnosti z deležniki in pristojnimi javnimi institucijami, sodelovanje in vplivanje na pripravo zakonodaje.