Storitve, aktivnosti in naloge


V GZS Zbornici ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija zastopamo in delujemo za interese članov ter za njih izvajamo naslednje aktivnosti in storitve, ki izhajajo iz programa in strategije delovanja GZS Zbornice MedTech Slovenija. 

Storitve, aktivnosti in naloge GZS Zbornice MedTech Slovenija:

 • spodbujanje skupnih interesov svojih članov na lokalni in mednarodni ravni;
 • zagovarjanje in vzdrževanje ustreznih standardov zdravstvene industrije v korist pacienta in uporabnika;
 • preučevanje in ukvarjanje z zadevami ter področji skupnega interesa članov zbornice, kot so zdravstvena zakonodaja, znanost, tehnologija, raziskave ter koordinacija stališč in zastopanje članov na teh področjih; 
 • povezovanje in sodelovanje z vsemi deležniki na področju regulative, organov oblasti in pri slovenski zakonodaji, povezani z zdravjem; 
 • vzpostavljanje dialoga med državnimi organi pristojnimi za regulacijo in izvrševanje predpisov s področja proizvodnje in dobave medicinskih pripomočkov;
 • aktivno ukvarjanje in sodelovanje z različnimi deležniki pri razvoju trga javnih naročil ter različnih oblik financiranja povezanimi z zdravjem; 
 • dajanje pobud in predlogov glede posebne pravne ureditve in pogojev poslovanja dejavnosti;
 • spremljanje razvoja stroke doma in v tujini ter oblikovanje predlogov glede razreševanja tekočih in razvojnih vprašanj dejavnosti; 
 • strokovno pomoč in svetovanje članom; 
 • aktivnosti na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov;
 • naloge na področju izobraževanja in usposabljanja v stroki in izobraževalnih programov, specifičnih za posamezne dejavnosti drobnega gospodarstva; 
 • izdajanje javnih listin in izvajanje drugih javnih pooblastil na podlagi posebnih predpisov;
 • dajanje pobud za obravnavo posebnih vprašanj na nacionalni ravni; 
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi pogajanj za sklepanje kolektivne pogodbe dejavnosti in tarifne priloge ter tolmačenje in arbitriranje kolektivne pogodbe dejavnosti;
 • članstvo in/ali sodelovanje z nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi organizacijami, ki imajo podobne cilje kot Zbornica MedTech Slovenija ali njihovo delo vpliva na interese zbornice; 
 • spodbujanje in podpiranje profesionalne etike in spoštovanja konkurenčnih etičnih principov in prakse v skladu z MedTech etičnim kodeksom; 
 • dejavnosti na področju promocije članov zbornice MedTech Slovenija; 
 • zavzemanje za odprto in konkurenčno tržišče na področju medicinskih pripomočkov;
 • obveščanje javnosti o delovanju in stališčih Zbornice in razvoju medicinskih pripomočkov.