Vodenje in upravljanje


Zbornico MedTech Slovenija vodi predsednica/k, ki je hkrati tudi član Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije.   Predsednika in podpredsednico/ka  izvoli Upravni odbor izmed svojih članov. 

V mandatu 2023  - 2027 ima UO ZMS predsednico in dve podpredsednici. Skupaj z direktorico ZMS tvorijo predsedstvo ZMS.

Organi vodenja in upravljanja Zbornice MedTech Slovenija:

  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Predsednik/ca 
  • Podpredsednik (-a)
  • Predsedstvo
  • Direktor
  • Začasna ali stalna delovna telesa