Aktivnosti in naloge


Aktivnosti in naloge Zbornice ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija izhajajo iz programa in strategije delovanja ZPMT. 

Aktivnosti in naloge ZPMT:

 • spodbujanje skupnih interesov svojih članov na lokalni in mednarodni ravni;
 • zagovarjanje in vzdrževanje ustreznih standardov zdravstvene industrije v korist pacienta in uporabnika;
 • preučevanje in ukvarjanje z zadevami ter področji skupnega interesa članov zbornice, kot so zdravstvena zakonodaja, znanost, tehnologija, raziskave ter koordinacija stališč in zastopanje članov na teh področjih; 
 • povezovanje in sodelovanje z vsemi deležniki na področju regulative, organov oblasti in pri slovenski zakonodaji, povezani z zdravjem; 
 • vzpostavljanje dialoga med državnimi organi pristojnimi za regulacijo in izvrševanje predpisov s področja proizvodnje in dobave medicinskih pripomočkov;
 • aktivno ukvarjanje in sodelovanje z različnimi deležniki pri razvoju trga javnih naročil ter različnih oblik financiranja povezanimi z zdravjem; 
 • dajanje pobud in predlogov glede posebne pravne ureditve in pogojev poslovanja dejavnosti;
 • spremljanje razvoja stroke doma in v tujini ter oblikovanje predlogov glede razreševanja tekočih in razvojnih vprašanj dejavnosti; 
 • strokovno pomoč in svetovanje članom; 
 • aktivnosti na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov;
 • naloge na področju izobraževanja in usposabljanja v stroki in izobraževalnih programov, specifičnih za posamezne dejavnosti drobnega gospodarstva; 
 • izdajanje javnih listin in izvajanje drugih javnih pooblastil na podlagi posebnih predpisov;
 • dajanje pobud za obravnavo posebnih vprašanj na nacionalni ravni; 
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi pogajanj za sklepanje kolektivne pogodbe dejavnosti in tarifne priloge ter tolmačenje in arbitriranje kolektivne pogodbe dejavnosti;
 • članstvo in/ali sodelovanje z nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi organizacijami, ki imajo podobne cilje kot Zbornica MedTech Slovenija ali njihovo delo vpliva na interese zbornice; 
 • spodbujanje in podpiranje profesionalne etike in spoštovanja konkurenčnih etičnih principov in prakse v skladu z MedTech etičnim kodeksom; 
 • dejavnosti na področju promocije članov zbornice MedTech Slovenija; 
 • zavzemanje za odprto in konkurenčno tržišče na področju medicinskih pripomočkov;
 • obveščanje javnosti o delovanju in stališčih Zbornice in razvoju medicinskih pripomočkov.